Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti BOKSi s.r.o., so sídlom Hlaváčikova 20, 841 05 Bratislava,
IČO: 51 474 999, DIČ: 2120725640

Článok I

Definície základných pojmov

1.1       Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok a Zmluvy, ktorej sú súčasťou, sa pod pojmom:

 • „VOP“ rozumejú tieto všeobecné obchodné podmienky
 • „Poskytovateľ“ rozumie spoločnosť BOKSi s. r. o., so sídlom Hlaváčikova 20, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 474 999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 127083/B
 • „Zákazník“ rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá s Poskytovateľom uzatvorila Zmluvu,
 • „Spotrebiteľ“ rozumie Zákazník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,
 • „Podnikateľ“ rozumie Zákazník, ktorý nie je Spotrebiteľom
 • „Zmluva“ rozumie Kúpna zmluva alebo Nájomná zmluva
 • „Kúpna zmluva“ rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi Zákazníkom a Poskytovateľom
 • „Nájomná zmluva“ rozumie nájomná zmluva uzatvorená medzi Zákazníkom a Poskytovateľom
 • Nájomca“ rozumie Zákazník, ktorý s Poskytovateľom uzavrel Nájomnú zmluvu
 • Kupujúci“ rozumie Zákazník, ktorý s Poskytovateľom uzavrel Kúpnu zmluvu
 • Webstránka“ rozumie internetová stránka www.boksi.sk
 • Cena tovaru“ rozumie celková kúpna cena podľa Kúpnej zmluvy alebo celkové nájomné podľa Nájomnej zmluvy, ktorá môže zahŕňať rôzne zložky (napr. cenu doplnkových služieb objednaných Zákazníkom)

 

 

Článok II

Rozsah uplatnenia VOP

2.1       Týmito VOP sa upravujú vzťahy zo Zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom uzatvorenej prostredníctvom Webstránky. Tieto VOP sa primerane použijú aj na vzťahy zo Zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom iným spôsobom.

2.2       Tieto VOP sa považujú za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, s čím Zákazník uzatvorením Zmluvy výslovne súhlasí.

2.3       Vzťahy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom založené Zmluvou a týmito VOP ako jej súčasťou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, a tiež zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, ako aj ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

2.4       Vzťahy medzi Poskytovateľom a Podnikateľom založené Zmluvou a týmito VOP ako jej súčasťou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.5       Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP, ktorých nové znenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto aktualizovaného znenia na Webstránke. Súčasťou Zmluvy sú a aj po prípadnom neskoršom uverejnení aktualizovaných VOP zostávajú VOP v znení platnom a účinnom v čase predloženia návrhu na uzavretie Zmluvy Zákazníkom.

 

 

Článok III

Uzatvorenie Zmluvy

3.1       Zákazník predkladá Poskytovateľovi záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára zverejneného na Webstránke (ďalej len „Objednávka“) pod jedinečným automaticky prideleným číslom.

3.2       Odoslaním Objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil, resp. bol Poskytovateľom oboznámený s hlavnými vlastnosťami tovaru a v prípade Nájomnej zmluvy aj s charakterom služby – nájmu, jeho (ich) celkovou cenou a cenou ostatných nákladov spojených s plnením Zmluvy zo strany Poskytovateľa, ako aj s tým, že v prípade uzavretia Zmluvy bude povinný Poskytovateľovi túto konkrétnu výšku ceny uhradiť, ďalej že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Poskytovateľom, ako aj že sa oboznámil, resp. bol Poskytovateľom oboznámený s dodacími podmienkami a lehotou, do ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje dodať tovar resp. poskytnúť službu. Odoslaním Objednávky Zákazník ďalej potvrdzuje, že pred jej odoslaním sa riadne oboznámil so znením týchto VOP, ich obsahu v plnej miere porozumel, súhlasí s nimi a má záujem o uzatvorenie Zmluvy, ktorej sú súčasťou.

3.2       Zmluva je uzatvorená prijatím Objednávky Poskytovateľom vo forme potvrdzujúceho e-mailu s uvedením čísla Objednávky zaslaného Zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

3.3       Objednávkou je možné objednať iba tovar, ktorý sa v čase odosielania Objednávky nachádza v ponuke Poskytovateľa uvedenej na Webstránke.

3.4       Poskytovateľ nie je povinný prijať Objednávku. Objednávku Spotrebiteľa nie je Poskytovateľ povinný prijať pokiaľ Objednávka neobsahuje všetky údaje uvedené v objednávkovom formulári, ak sú tieto údaje celkom zrejme nesprávne, ak Spotrebiteľ neuhradil Cenu tovaru riadne a včas podľa bodu 5.5 týchto VOP alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru či iných technických dôvodov.

3.5       Identifikátorom postavenia Zákazníka ako Podnikateľa alebo ako Spotrebiteľa, ktoré samotný Poskytovateľ spravidla pri uzatváraní Zmluvy nie je schopný sám od seba rozlíšiť, je údaj o IČO uvedený v objednávke. V prípade, ak Zákazník vyplní údaj o svojom IČO uvedením čísla, potvrdzuje, že pri uzatváraní Zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, inak Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, koná ako Spotrebiteľ.

3.6       Zákazník môže v lehote 24 hodín od prijatia Objednávky Poskytovateľom písomne (e-mailom) odstúpiť od Zmluvy ako celku, v takom prípade má Poskytovateľ právo uplatniť si voči Podnikateľovi nárok na náhradu transakčných nákladov vo výške 3% Ceny tovaru, ktoré je Poskytovateľ oprávnený jednostranne započítať voči nároku Podnikateľa na vrátenie Ceny tovaru.

 

 

Článok IV

Dodacie podmienky

4.1       Poskytovateľ je povinný dodať tovar (aj v rámci služby – nájmu) Zákazníkovi v termíne podľa Zmluvy, ktorým je termín (deň) uvedený v Objednávke, pokiaľ sa Poskytovateľ a Zákazník nedohodnú písomne (e-mailom) inak. O približnom čase dodania tovaru bude Zákazník informovaný Poskytovateľom telefonicky, prípadne formou SMS, vopred na telefónne číslo uvedené v Objednávke

4.2       Prevzatie prenajatého/zakúpeného tovaru dodávaného na základe Zmluvy sa uskutoční formou osobného prevzatia Zákazníkom na adrese v Slovenskej republike uvedenej v Objednávke. Poskytovateľ zabezpečí doručenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere objektu (najďalej však vždy iba na prízemie objektu, aj keď sa prvé uzamykateľné dvere nachádzajú na poschodí), prípadne po vstupnú závoru areálu, na adrese, ktorá je miestom dodania. Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť doručenie a dodanie tovaru na adrese nachádzajúcej sa na mieste s neupraveným povrchom vozovky alebo na mieste, kde nie je možný bezproblémový prístup motorovým vozidlom. Uvedenie takejto adresy do Objednávky sa považuje za zmarenie doručenia (resp. odmietnutie prevzatia tovaru) Zákazníkom.

4.3       Zákazník je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste v dohodnutý deň a v čase určenom Poskytovateľom. Zákazník, prípadne osoba, ktorá pri preberaní tovaru koná v jeho mene (napr. splnomocnená osoba, štatutárny orgán, poverená osoba), je povinný pri preberaní tovaru predložiť osobe doručujúcej tovar v mene Poskytovateľa svoj občiansky preukaz alebo cestovný pas (a ak z nich nevyplýva adresa pobytu v Slovenskej republike, tak aj doklad o tejto adrese) a umožniť jej vypísať z neho údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, trvalom, prechodnom či inom druhu pobytu a číslo, dátum vydania a dobu (dátum) platnosti predloženého dokladu. Pokiaľ takýto doklad nebude predložený, má Poskytovateľ právo dodávaný tovar neodovzdať z dôvodu zmarenia doručenia (resp. odmietnutie prevzatia tovaru) Zákazníkom.

4.4       O odovzdaní a prevzatí tovaru pri dodaní tovaru sa spíše protokol, v ktorom sa uvedie Poskytovateľ, Zákazník, číslo Objednávky, preberaný tovar, miesto a dátum (čas) prevzatia, údaje o osobe preberajúcej tovar v mene Zákazníka (v rozsahu údajov podľa bodu 4.3 týchto VOP), o vzťahu tejto osoby k Zákazníkovi, identifikačný údaj osoby doručujúcej tovar v mene Poskytovateľa a popis stavu preberaného tovaru s uvedením prípadných vád preberaného tovaru či iných námietok/poznámok Zákazníka alebo Poskytovateľa. Zákazník, resp. osoba konajúca v jeho mene je povinný podpísať preberací protokol, v prípade, ak tak odmietne urobiť, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť dodávaný tovar odovzdať z dôvodu zmarenia doručenia (resp. odmietnutie prevzatia tovaru) Zákazníkom. Protokol zostáva u Poskytovateľa, na požiadanie Zákazníka sa pri preberaní tovaru vyhotoví odpis protokolu, ktorý podpíše tak Zákazník ako aj Poskytovateľ (resp. osoby konajúce v ich mene) a ktorý si ponechá Zákazník.

4.5       Pri prevzatí tovaru je Zákazník povinný skontrolovať si stav dodávaného tovaru a prípadné vady uviesť v protokole podľa bodu 4.4 týchto VOP.

4.6       Ak Zákazník zmarí dodanie tovaru na dohodnutom mieste, môže sa Poskytovateľ pokúsiť na náklady Zákazníka o opätovné doručenie tovaru alebo môže uložiť tovar po dobu minimálne 7 dní od zmarenia dodania. O tejto voľbe Poskytovateľ bezodkladne upovedomí Zákazníka e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu. V prípade opätovného doručovania Poskytovateľ oznámi dátum a čas opätovného doučenia tovaru, v prípade uloženia tovaru miesto uloženia, dobu uloženia a čas, kedy si Zákazník môže tovar na mieste jeho uloženia vyzdvihnúť (pri vyzdvihnutí sa spíše protokol podľa bodu 4.4 týchto VOP).

4.7       V prípade, ak Zákazník objednaný tovar odmietne prevziať alebo inak zmarí doučenie tohto tovaru, prepravca túto skutočnosť poznačí v protokole podľa bodu 4.4 týchto VOP.

4.8       Prevzatím, neoprávneným odmietnutím alebo zmarením prevzatia tovaru dochádza k prechodu nebezpečenstva vzniku škody na tovare na Zákazníka a v prípade Nájomnej zmluvy aj k začatiu nájmu.

4.9       Ak dohodnutý termín dodania tovaru bude z technických dôvodov nesplniteľný, Poskytovateľ o tom bezodkladne upovedomí Zákazníka e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Ak následne do 24 hodín pred pôvodne dohodnutým termínom dodania tovaru nedôjde k dohode Poskytovateľa a Zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, alebo ak Zákazník dovtedy neodstúpi od Zmluvy, má Poskytovateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

 

 

Článok V

Cena tovaru a platobné podmienky

5.1       Cena tovaru je účtovaná v súlade s cenami pre jednotlivé druhy tovaru podľa platného cenníka uvedeného na Webstránke v mene Euro (€). Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cenníka, ktorého nové znenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto aktualizovaného znenia na Webstránke. Cena tovaru je a aj po prípadnej neskoršej zmene cenníka zostáva určená v súlade s cenníkom platným a účinným v čase predloženia návrhu na uzavretie Zmluvy Zákazníkom.

5.2       Ceny pre jednotlivé druhy tovaru uvedené na Webstránke sú stanovené v súlade so zák. č 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

5.3       Pokiaľ na Webstránke nie je uvedené inak, ceny pre jednotlivé druhy tovaru uvedené na Webstránke zahŕňajú prepravné a balné. Tým nie je dotknutá povinnosť Zákazníka uhradiť náklady opätovného doručovania tovaru podľa bodu 4.6 týchto VOP.

5.5       Zákazník je povinný zaplatiť Cenu tovaru vopred, pri zasielaní Objednávky Poskytovateľovi, ak sa Poskytovateľ a Zákazník nedohodnú písomne (e-mailom) inak.

 

 

Článok VI

Povinnosti poskytovateľa

6.1       Poskytovateľ je povinný:

 1. dodať správny druh a množstvo tovaru v stanovenej cene, podľa Zmluvy,
 2. dodať tovar včas, podľa Zmluvy,
 3. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné všeobecne záväzné právne predpisy SR
 4. odovzdať Zákazníkovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
 5. vystaviť a priložiť k zásielke faktúru ako daňový doklad.

 

 

Článok VII

Povinnosti Zákazníka

7.1       Zákazník je povinný:

 1. prevziať objednaný tovar,
 2. zaplatiť za objednaný tovar stanovenú Cenu tovaru,
 3. potvrdiť v protokole podľa bodu 4.4 týchto VOP prevzatie tovaru svojím podpisom, resp. podpisom osoby preberajúcej tovar v mene Zákazníka,
 4. skontrolovať bezvadnosť tovaru pri jeho prevzatí a uviesť zistené vady do protokolu podľa bodu 4.4 týchto VOP

7.2       Nájomca je povinný:

 1. používať prenajatý tovar v súlade s účelom, na ktorý je určený, a to osobne alebo v prípade Nájomcu, ktorým je Podnikateľom, aj prostredníctvom svojich poverených a technicky a odborne spôsobilých zamestnancov,
 2. používať prenajatý tovar v súlade s návodom na obsluhu a údržbu, technickými podmienkami a platnými normami na prevádzku,
 3. pri používaní prenajatého tovaru dodržiavať príslušné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, hygienické predpisy, predpisy o ochrane životného prostredia, predpisy o protipožiarnej ochrane a iné všeobecne záväzné právne predpisy,
 4. nepoužívať predmet nájmu mimo územia Slovenskej republiky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa,
 5. zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu prenajatého tovaru a príslušenstva a za tým účelom vykonať všetky účinné opatrenia, a to až do fyzického odovzdania tovaru Poskytovateľovi,
 6. zabezpečiť, aby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nedošlo k prenechaniu prenajatého tovaru tretej osobe alebo aby prenajatý tovar nebol používaný inak ako v súlade s dojednanými podmienkami Nájomnej zmluvy,
 7. bezodkladne písomne alebo e-mailom oznámiť Poskytovateľovi krádež, stratu alebo škodu (vzniknutú na prenajatom tovare alebo v súvislosti alebo následkom užívania prenajatého tovaru), v prípade krádeže túto bezodkladne oznámiť na príslušnom oddelení Polície SR a bezodkladne po tomto oznámení doručiť Poskytovateľovi písomné potvrdenie Polície SR o podaní oznámenia o krádeži tovaru,
 8. vrátiť prenajatý tovar na mieste a v termíne (dátume) uvedenom v Zmluve (pokiaľ sa Nájomca a Poskytovateľ nedohodli inak) v čase určenom Poskytovateľom v čistom a nepoškodenom stave, prípadne s primeraným opotrebením,
 9. zdržať sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa vykonávania akýchkoľvek zmien alebo technických úprav na prenajatom tovare, pričom úhradu nákladov s tým spojených môže Nájomca od Poskytovateľa požadovať len vtedy, pokiaľ sa Poskytovateľ na takúto úhradu písomne zaviazal,
 10. umožniť Poskytovateľovi kedykoľvek na požiadanie prístup k prenajatému tovaru za účelom vykonania kontroly a to bez zbytočného odkladu,
 11. zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo k právnej dispozícií s prenajatým tovarom
 12. ak je Podnikateľom, v prípade straty alebo zničenia prenajatého tovaru platiť nájomné a poplatok z omeškania dokiaľ stratu alebo zničenie veci Poskytovateľovi v súlade so Zmluvou neohlásil alebo dokiaľ sa o tom Poskytovateľ inak nedozvedel,
 13. ak je Podnikateľom, platiť Cenu tovaru v plnom rozsahu aj vtedy, ak prenajatý tovar nájmu nemohol užívať v dôsledku vád alebo poškodenia, za ktoré Poskytovateľ nezodpovedá alebo ak k týmto vadám alebo poškodeniu došlo spôsobom a z dôvodov, pri ktorých Nájomca mohol alebo mal tieto odvrátiť alebo zabrániť ich vzniku.

7.3       Pod pojmom tovar (resp. prenajatý tovar) sa v tomto článku VOP myslí aj časť tovaru, ak sa tento skladá z viacerých samostatných položiek.

 

 

Článok VIII

Obmedzenie zodpovednosti

8.1       Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, Poskytovateľa zaväzuje zodpovednosť v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov, nikdy však nezodpovedá za:

 1. za oneskorené dodanie objednaného tovaru spôsobené vplyvom skutočností spadajúcich do oblasti vyššej moci,
 2. akékoľvek škody na osobách a majetku, ktoré vzniknú používaním prenajímaného alebo zakúpeného tovaru.

8.2       Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinností podľa Zmluvy uzatvorenej s Podnikateľom len do výšky Ceny tovaru podľa takejto Zmluvy.

 

 

Článok IX

Zmluvné pokuty

9.1       Zákazník je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej Ceny tovaru v prípade, ak Zákazník objednaný tovar neoprávnene odmietne prevziať alebo inak zmarí doučenie tohto tovaru a

– pokus o náhradné doručenie tovaru zostane neúspešný, alebo

– uplynie doba uloženia podľa bodu 4.6 týchto VOP.

9.2       Nájomca je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu

 1. vo výške 3-násobku celkového denného nájomného ako časti Ceny tovaru za každý aj začatý deň porušenia povinnosti podľa bodu 7.2 písm. d. týchto VOP
 2. vo výške 2-násobku celkového denného nájomného ako časti Ceny tovaru za každý aj začatý deň porušenia povinnosti podľa bodu 7.2 písm. f. týchto VOP
 3. vo výške celkového denného nájomného ako časti Ceny tovaru za každý aj začatý deň porušenia povinnosti podľa bodu 7.2 písm. i. týchto VOP
 4. vo výške 10% z kúpnej ceny tovaru uvedenej v cenníku Poskytovateľa v deň uzavretia Zmluvy, ak Nájomca poruší povinnosti podľa bodu 7.2 písm. h. týchto VOP a vráti včas nepoškodený avšak nie čistý tovar a vo výške 1,5-násobku kúpnej ceny tovaru uvedenej v cenníku Poskytovateľa v deň uzavretia Zmluvy, ak Nájomca poruší povinnosti podľa bodu 7.2 písm. h. týchto VOP a včas vráti poškodený tovar alebo riadne a včas tovar nevráti vôbec (v prípade, že porušenie povinnosti sa týka iba jednej položky alebo niektorých položiek prenajatého tovaru, zmluvná pokuta sa vypočíta z kúpnej ceny tejto položky, resp. týchto položiek)
 5. vo výške 10% z kúpnej ceny tovaru uvedenej v cenníku Poskytovateľa v deň uzavretia Zmluvy za každý aj začatý deň porušenia povinnosti podľa bodu 7.2 písm. g. týchto VOP ak neoznámi poškodenie tovaru a vo výške 1,5-násobku kúpnej ceny tovaru uvedenej v cenníku Poskytovateľa v deň uzavretia Zmluvy, ak Nájomca poruší povinnosti podľa bodu 7.2 písm. g. týchto VOP a riadne a včas neoznámi stratu alebo krádež tovar alebo nedoručí písomné potvrdenie o podaní oznámenia o krádeži tovaru (v prípade, že porušenie povinnosti sa týka iba jednej položky alebo niektorých položiek prenajatého tovaru, zmluvná pokuta sa vypočíta z kúpnej ceny tejto položky, resp. týchto položiek)
 6. vo výške 1,5-násobku kúpnej ceny tovaru uvedenej v cenníku Poskytovateľa v deň uzavretia Zmluvy, ak Nájomca poruší povinnosti podľa bodu 7.2 písm. ch. alebo j. týchto VOP (v prípade, že porušenie povinnosti sa týka iba jednej položky alebo niektorých položiek prenajatého tovaru, zmluvná pokuta sa vypočíta z kúpnej ceny tejto položky, resp. týchto položiek)

9.3       Vznikom práva Poskytovateľa na zmluvnú pokutu ani uhradením zmluvnej pokuty Nájomcom nie je nijako dotknuté právo Poskytovateľa domáhať sa plnej výšky náhrady škody spôsobenej porušením povinnosti Nájomcu, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

 

 

Článok X

Odstúpenie od Zmluvy

10.1     Zákazník a Poskytovateľ môžu odstúpiť od Zmluvy ak je to uvedené v Zmluve alebo ak to umožňuje všeobecne záväzný právny predpis.

10.2     Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Zákazník objednaný tovar odmietne prevziať alebo inak zmarí doučenie tohto tovaru a

– pokus o náhradné doručenie tovaru zostane neúspešný alebo

– uplynie doba uloženia podľa bodu 4.6 týchto VOP.

10.3     Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Nájomnej zmluvy ak Nájomca poruší povinnosti podľa bodu 7.2 písm. a. alebo b. týchto VOP, a to čo i len vo vzťahu k časti prenajatého tovaru, ak tento pozostáva z viacerých položiek.

10.4     Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy ak Poskytovateľ nesplní objednávku a nedodá tovar v dohodnutej lehote.

10.5     Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Nájomnej zmluvy alebo odo dňa prevzatia tovaru na základe Kúpnej zmluvy (v prípade ak sa tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, resp. v prípade, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu).

10.6     Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené písomne alebo prostredníctvom e-mailu. Za e-mail Poskytovateľa sa považuje e-mail: boksi@boksi.sk, za e-mail Zákazníka sa považuje e-mail uvedený v Objednávke. Pre účinné odstúpenie od Zmluvy je nevyhnutné použiť správne obe e-mailové adresy, tak e-mailovú adresu odosielateľa ako aj e-mailovú adresu prijímateľa. V prípade písomného odstúpenia od Zmluvy v listinnej podobe je možné zaslať odstúpenie od zmluvy na adresu Poskytovateľa: BOKSi s.r.o., so sídlom Hlaváčikova 20, 841 05 Bratislava. Na odstúpenie od Zmluvy Zákazník môže, avšak nie je povinný, použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý obdrží e-mailom, resp. si stiahne z Webstránky.

10.7     Lehota na odstúpenie od Zmluvy zo strany Spotrebiteľa je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

10.8     Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Nájomnej zmluvy, ak došlo k začatiu nájmu s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Nájomnej zmluvy po uplynutí doby nájmu, a ak došlo k uplynutiu doby nájmu. V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Nájomnej zmluvy počas doby nájmu, nemá Spotrebiteľ nárok na vrátenie primeranej časti Ceny tovaru za dobu nájmu, ktorá uplynula pred odstúpením od Nájomnej zmluvy.

10.9     Po odstúpení od Zmluvy zo strany Spotrebiteľa Poskytovateľ vráti všetky platby, ktoré Spotrebiteľ uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä Cenu tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Spotrebiteľovi (Poskytovateľ nemusí vrátiť dodatočné náklady na doručenie, pokiaľ si Spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom alebo opätovného doručovania tovaru podľa bodu 4.6 týchto VOP). Poskytovateľ vráti platby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy, resp. v prípade odstúpenia po doručení tovaru nie skôr, ako bude tovar vrátený späť Poskytovateľovi alebo ako bude Poskytovateľovi predložený doklad preukazujúci zaslanie tovaru späť (ibaže Poskytovateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby), a to rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri jeho platbe (ak Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov).

10.10   Pokiaľ Poskytovateľ neoznámi Zákazníkovi, že si tovar, ohľadne ktorého došlo k odstúpeniu od Zmluvy, vyzdvihne, alebo pokiaľ sa Poskytovateľ a Zákazník nedohodnú inak, znáša náklady na vrátenie tovaru Poskytovateľovi po odstúpení od zmluvy Zákazník.

 

 

Článok XI

Reklamácie

11.1     Reklamáciu môže Zákazník uplatniť do protokolu podľa bodu 4.4 týchto VOP, e-mailom na e-mailovú adresu Poskytovateľa boksi@boksi.sk alebo písomne v listinnej podobe na adresu BOKSi s.r.o., so sídlom Hlaváčikova 20, 841 05 Bratislava.

11.2     Lehota na uplatnenie vád sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.3     V rámci reklamačného konania bude každá reklamácia vybavená v lehote najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

11.4     Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Poskytovateľ je povinný Spotrebiteľom reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len niektorej položky z tovaru alebo súčasti tejto položky (veci), výmenu položky alebo jej súčasti, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

11.5     Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar (položku, súčasť) za bezvadný, v prípade ak je Zákazník Spotrebiteľom, môže tak Poskytovateľ urobiť iba ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

11.6     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 

Článok XII

Alternatívne riešenie sporov

12.1     Ak Zákazník, a to osobitne Spotrebiteľ, nie je spokojný s vybavením jeho objednávky alebo službami Poskytovateľa, alebo s tým, ako bola vybavená jeho reklamácia či ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže svoje námietky a žiadosti uplatniť na e-mailovej adrese boksi@boksi.sk.

12.2     Ak na žiadosť Spotrebiteľa podľa bodu 12.1 týchto VOP Poskytovateľ odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže Spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.

12.3     Návrh podľa bodu 12.2 týchto VOP môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. Oprávnená právnická osoba ako subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne vo výške 5,00 € (vrátane DPH). Sťažnosť môže Spotrebiteľ podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, na webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

13.1     Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.06.2018.

13.2     Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Zákazníkovi dňom uzatvorením Zmluvy.

13.3     Pokiaľ nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, Zmluvu je možné meniť iba na základe dohody Zákazníka a Poskytovateľa.

Start typing and press Enter to search

Nákupný košík